MVM Shajapur maharishi mahesh yogi Maharishi Vidya Mandir Logo

Scope & Reach

10.0

ACRES LAND

63

STUDENTS

24

TOTAL STAFF

1995

ESTABLISHED IN YEAR

Contact Us

Maharishi Vidya Mandir
Maharishi Vidya Mandir
Berchha Road, Shajapur (465001)
Madhya Pradesh
  : 9827315888
: mvmshajapur@mssmail.org