MVM Shajapur maharishi mahesh yogi Maharishi Vidya Mandir Logo

Scope & Reach

10.0

ACRES LAND

97

STUDENTS

24

TOTAL STAFF

1995

ESTABLISHED IN YEAR

Contact Us

Maharishi Vidya Mandir
Maharishi Vidya Mandir
Berchha Road, Shajapur (465001) - Madhya Pradesh
  : 8462821826
: mvmshajapur@mssmail.org