MVM Shajapur maharishi mahesh yogi Maharishi Vidya Mandir Logo

Scope & Reach

10.0

ACRES LAND

226

STUDENTS

32

TOTAL STAFF

1995

ESTABLISHED IN YEAR

Contact Us

Maharishi Vidya Mandir
Maharishi Vidya Mandir
Berchha Road, Shajapur (465001) - Madhya Pradesh
  : 9806616512
: mvmshajapur@mssmail.org